A CSOPORTRÓL


Barátnők vagyunk. Hivatásunk a festészet. Létrehoztunk egy fehér beszélgetési felületet, lealapoztuk, és felvázoljuk rá közös témáink körül forgó festészeti gondolatainkat, saját színeinkkel. Ez a blog arra hivatott, hogy forgalmas szellemi átjáróként, összekösse az érzékelésünket, a gondolatainkat, és a műtermeinket.

2012. március 21-én 11 óra három perckor, Kiss Márta Eötvös utcai lakásában hivatalosan és mágikusan megalakítottuk az Átjárók csoportját.Átjárók csoport a Katolikus Rádióban

2013. 05. 15. Művészvilág 1.részVizivárosi Galériában kiállításunk 2013 ápr : "Személyes kapcsolat aranyokkal"

Átjárók a Vízivárosban
Hamvas Béla egyszer egy képzőművészeti kiállításra betérvén, mielőtt
még egyáltalán körülnézett volna, szigorúan azt közölte: „Egyáltalán nem
érdekel, hogy festészetileg jók, vagy nem jók a képek. Csak egyetlen dolog
érdekel. Az, hogy a művek alkalmasak-e meditációs objektumnak.”
Én korántsem vagyok ilyen kérlelhetetlenül szigorú. Mindazonáltal e
tárlatra nyugodt szívvel invitálnám meg Hamvast. Felületes, első
körbetekintésre is látható, hogy több dologhoz lehet közünk itt tartózkodásunk
alatt a puszta vizuális kényeztetődésnél.
A hindu világkép szerint, persze amit itt látunk, az is mind a Mája fátyla.
Az anyagi világ káprázata, ami bűnös módon eltakarja az isteni bölcsesség tiszta
fényét. Négy festőművésznő – Osgyányi Sára, Schnedarek Réka, Kiss Márta,
Gesztelyi Nagy Zsuzsa - virtuóz szakmai tudással, lenyűgöző érzékletességgel
mutatja meg azt a világot, ami ugyan eltakarja a hindu hiedelem szerinti
érzékfeletti szellemiséget, ám éppen az ábrázolás által segít is bepillantani oda.
Nem véletlenül lett Átjárók Festészeti Csoport a nevük.
Miközben plasztikusan megragadnak és felmutatnak tájakat, alakokat,
motívumokat, s gyönyörködhetünk a színesen lüktető látványokban, mindahány
apropójuk alkalmat kínál arra, hogy a konkrét tárgyakat katalizátorként éljük
meg. Igen, a festészet ürügy, szakralizáló, közvetítő anyag, hogy általa
élhessünk át spirituális kalandot, átjárót a materiális világon túlra.
Megnyilvánulnak a létezés elementáris örömével – még az itt-ott
melankolikusabb hangvétel is magán hordozza az élet ujjongó ámulatát – ám
mindezek által nem csupán a valóságot magasztalják föl. Mintha egy spirituális
túrára invitálnának.
Előzékeny és hiteles mediátorok.
Figyelmességük nem tolakodó, az a néző is jól jár, aki pusztán azt szereti
látni egy tárlaton, amit ismer és felismer. „Jé, milyen szépen festettek meg
mindent, szinte tapintható, szimatolható, amit láttatnak.” De akár a buddhista
imamalmoknál, ahol elég a közelében lenni a beavatás jeleihez, akkor is hatnak,
ha ésszel nem appercipiáljuk, éppen így itt is bízhatunk abban, hogy a látható
világ mögötti tartalmakkal is kapcsolatba kerülünk.
A hitelesség minden művészet élet-halál kérdése. A legkidolgozottabb
formák válnak fájóan üressé, a legharmonikusabb ritmusképletek lesznek holt
csörömpöléssé, a legszínesebb lüktetések zuhannak a hiábavalóság
kietlenségébe, ha nincs meg az alkotás epikai hitelessége. Akkor hiába
kacérkodunk a legősibb tanításokkal, jelekkel.
A négy művész személyes invenciója garantálja a hitelességet. Nem
keresnek különleges motivációkat, divatos trendeket, nem igazodnak az éppen
aktuális mainstream-hez, egyszerűen saját spirituális sodratukhoz hűek.
Jelen kiállításuk címe: Személyes kapcsolat aranyokkal… Kifejező, találó
cím. Odafordulásuk egy-egy kiválasztott témájukhoz a néző számára is
követendő példa lehet, nem adnak esélyt mesterkélt, álságos, bár mégoly
sikerrel kecsegtető allűröknek. Helyette az a meghitt, befelé forduló, önnön
lélektani rezdüléseire figyelő, abból építkező szemlélet dominál, ami minden
dekoratív, deklamáló megnyilvánulásnál hatásosabb és mélyebben érintő.
Gesztelyi Nagy Zsuzsa egyik festői ciklusában a színes textilek
mintázatát, gyűrődéseit, anyagszerűségét használja jelrendszernek, másutt a
gyerekkori élmények motiválják. Mondhatjuk, mindegy mihez nyúl, mit használ
médiumként, abból a fényből táplálkozik, épít és közvetít, ami szándéktalanul
átdereng a valóság bármely arculatán.
Schnedarek Réka portréi, – vagy itt most nem látható –kislányának arany
topánkái egyszerre megidézői a lélegző, pulzáló életnek, s apoteózisai a puszta
létezés misztikumának. Közben beláthatjuk, hogy nem tévedhetünk: bármit és
bárkit jelenít meg, nem csak láthatjuk, de át is élhetjük a megidézett sugallta
lelkületet. (Dacolva akár a rideg materialisták szkepszisével.)
Kiss Márta alakjai sajátos kettőséget mutatnak. A véletlennek ható
pillanatokban, amiket megállít, időtlenné zendül, árad az éteri ünnepélyesség. És
ugyanez megfordítva is áll: mintha az élet méltósága, komor törvényei közepette
rendre ott incselkedne a kedves humor esetlegessége. Hogy hihető legyen: a
kegyelmi állapot víziója nem csupán a felszabadító könnyek áradatára apellál,
de a mindent megbocsátó mosoly kompetenciájára is.
Osgyányi Sára úgy mutatja meg a jól ismertnek vélt világot, hogy
ámulhatunk. A tudás legyen bár mégoly természettudományos, egzakt,
adatokon, igazolt ismereteken, törvényeken alapuló – kevesebb, mint az általa
láttatott képzet. Emlékezzünk Aquinói Szent Tamás kérdésére: „Hol lenne a
világ, ha csupán értelmére hagyatkozna a hit megismerésében?” És fele rá: „A
legteljesebb sötétségben.”
Ezek az érzékletes piktúrák számomra azt sugallják, hogy bölcsesség és
életöröm nemcsak összeegyeztethető, de egymásból következő attitűdök.
Bekebelezésükhöz javaslom, hogy bánjanak a látvánnyal egyfajta virtuális
sorsjegyként, amiről úgy szoktak levakargatni egy fedőréteget, hogy
megláthassák, nyertek-e. Isten őrizz, hogy a képeket ténylegesen érintsék!
Csupán időhiányos űzöttségük hályogát hántsák le, ami önök, és a művek között
blokkolhatja azt a spirituális emanációt, aminek hiányától egy életen át
koldulhatunk, parapszichikus sivárságban elveszve.
Egyszerűsített változatban azt kérem, engedjék megjutalmaztatni
magukat. Pazarolják az időt e művek között. Adjanak esélyt, hogy a
bevezetőben idézett Hamvas Béla-i meditációs állapot bekövetkezhessen.
Osgyányi Sára, Schnedarek Réka, Kiss Márta és Gesztelyi Nagy Zsuzsa
már megtették, ami az ő feladatuk.
Most önökön sor.
Szerényi Gábor

Schnedarek Réka bemutatkozás
 SCHNEDAREK RÉKA 

Festményeimben az Ég és a Föld egyensúlyának megtartására törekszem. Számomra a festészet a legtökéletesebb kifejezési mód, mivel legalább annyira transzcendens és szellemi, mint anyagi természetű. A vászon, a farost, a festék, anyagi hordozói egy megjelenített belső vagy külső látványnak, szellemi ideának. Célom a festészetben, hogy a soha véget nem érő tanulási folyamat során olyan egyensúlyra törekvő alkotásokat hozzak létre, amelyeken belül a férfi és női princípiumok, a tudatos és a tudattalan egyenlő hangsúllyal jelenjenek meg, és a megfelelő technikai tudás spiritualitással párosuljon. Fontos, hogy egy kép születésénél a ráció és az intuíció mint képalkotó módszerek egymást támogatva legyenek a segítségemre. Tapasztalatom szerint a harmadik szupportív erő, a harmonikus kép létrejöttének összrendeződését támogató egyfajta " felsőbbrendű áldás" már az alkotó szándékától függetlenül "szól" bele a képalkotás folyamatába.
 Sokéves csendélet és tárgyábrázolás után figyelmem mostanában újra az emberi- és növénykarakterekre, tájakra terelődött.   A kiegyenlítődésre való törekvés, a harmónia keresése, az eleven napfény színeinek minél precízebb ábrázolására való törekvés kulcsszavak a festészetemben. A virágportrékról: A növényeket szuverén személyiségeknek felfogva, portrét készítek róluk. A növény egyszerre “két világhoz” tartozik, az Eget és a Földet is képviseli. A virág éteri mivoltja a növényt az Éghez köti, a gyökereivel pedig szorosan kapcsolódik az éltető Anyaföldhöz, ezért is fontos számomra, hogy a természetes körülmények között ritkán látható gyökereit is ábrázoljam. Ezt az engem mélységesen elvarázsoló kettősséget szeretném a hagyományos látványfestészet eszközeivel érzékeltetni. A modellemet körülvevő harsány színű drapériák inkább az érzékeket gyönyörködtető földi vonalat hivatottak hangsúlyozni, míg a levelek és a virág egy másik, éteri világba engednek betekintést.
 Fontos számomra hogy a növények látszólagos statikus mozdulatlanságában mindig benne rejlik a mozgás lehetőségének feszültsége. Ezt festőként fontosnak tartom megragadni. Legutóbbi munkáimban az ember is megjelent, a karaktereket a személyiségüket megtestesítő virággal együtt illusztrálva ábrázolom, a lelki alkatukat megjelenítő növény így egyfajta állandó jelzőként olvad össze az ábrázolt jellemmel. Legutóbbi munkáim középpontjába lakóhelyem, a színes, meseszerű, mítikus figurákban gazdag Pusztazámor gyönyörű tájai, és emberei kerültek.


Tanulmányok:

 • 1998-99 Corvin rajziskola
 • 1999-2006 MKE festő szak, mestere:Kovács Attila
 • 2010 MKE festő diploma

Néhány kiállítás:

 • 2002, Tihany, Szabadidőközpont, Kovács Attila tanítványainak csoportos kiállítása
 • 2004, Várfok Galéria, Méreten aluli pályázat, Audi különdíj
 • 2005, Várfok Galéria, Méreten aluli pályázat
 • 2000, Cirkó Gejzír mozi, egyéni kiállítás
 • 2010, MKE festőszakos diplomakiállítás
 • 2010 07.13-09.18., Stollart galéria “A női lélek érzékeny hangszer...” című csoportos kiállítás
 • 2010 09.17-10.14, Szatyor bár és galéria, “Kombínó kombiné és metafizika” című közös kiállítás Osgyányi Sárával és Gesztelyi Nagy Zsuzsannával
 • 2011 04.06-05.05, “ Fű, gyep, mező” című csoportos kiállítás
 • 2011  11.21-12.04, Déryné kávézó-étterem egyéni kiállításGesztelyi Nagy Zsuzsanna bemutatkozás


2004-ben diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán, Kovács Attila mesternél.
2005-ben diplomáztam az MKE művésztanár-szakán.
1998-ban végeztem a kétéves Ars Hungarica Művészeti Szakiskola festőszakán, mesterem Baksai József volt.
1990 és 1996 között Berlinben éltem, ahol többnyire építészek mellett dolgoztam.
1987-től 1990-ig tagja voltam a Morvay László vezette Gaál Imre Stúdiónak; közös kiállításaink voltak Dunaújvárosban, Tokióban, Münchenben, Pennsylvaniában.
1989-ben érettségiztem a budapesti Képző - és Iparművészeti Szakközépiskolában.
1970-ben születtem Debrecenben. Első tanárom Égerházi Imre festőművész volt.

Egyéni kiállításaim:

2011      ’Lombok között otthon’, Halköz Galéria, Debrecen (kiállítás katalógus)
2010      'Varietas delectat', közös kiállítás Halmi-Horváth István festőművésszel, Duna Galéria, Budapest
2008       La Galerie Sofitel, Budapest (kiállítás katalógus)
2007       ’Játékos elmék, elmés játékok’, Takáts Szilvia és Farkas Zsófia szobrászművészekkel, Inda Galéria, Budapest
2007      ’ Gyűrődések és más’, Ráday Galéria, Budapest (önálló katalógus bemutatója)
2006       Közös kiállítás Halmi-Horváth István festőművésszel, Saint Galéria, Budapest
2005       Retorta galéria, Budapest
2004       Mucius galéria, Budapest

Válogatott csoportos kiállítások:

2012      NégyNegyed, Klebelsberg Kultúrkúria, Budapest
2011      ’Fű, gyep, mező’, Boltíves Galéria, Budapest
                ’SALE’, Stoll’Art Galéria, Budapest
2010      Budapest Psycho, G13 Galéria, Budapest
2009      ’No goulasch, no pußta, no betyár - Art for Souvenir’, Boulevard & Brezsnyev Galéria, Budapest
’A mai nap’, Csepel Galéria, Budapest. (kiállítás katalógus)
’Szépség és szemlélet’, Csikász Galéria, Veszprém (kiállítás katalógus)
2008      ’RE-FRISS’, KOGART-Ház, Budapest
                Magyar Kortárs Galéria, Dunaszerdahely, Szlovákia
2007      ’Egy nyári mosoly’, Huba Galéria, Budapest
                ’Reális-Irreális’, Várfok Galéria, Budapest
2006      Open Show, Dorottya galéria, Budapest
2005      'Egyből három' - Szinyei Szalon, Budapest
’Matricák’, Kisméretű Elektrográfiák Nemzetközi kiállítása - Vasarely Múzeum, Budapest
Elektrografikai kiállítás - Pelikán Galéria, Székesfehérvár
Kogart Artfair, KOGART - Ház, Budapest
2004      Festészeti kiállítás a Zsidró Hajszalonban, Budapest.
'csendéletek' Ernst Múzeum, Budapest
'30 éves a Gaál Imre Stúdió' Pesterzsébeti Múzeum, Gaál Imre Galéria, Bp.
’Kogart Art Fair’, KOGART Ház, Budapest
'Energia és ellenérték': kortárs képzőművészeti kiállítás a VI. Nemzetközi Kis
Magyar Performance és Nehéz zenei fesztivál keretében - Művészetmalom, Szentendre
'Friss' válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2004-ben diplomázott művészeinek legfrissebb alkotásaiból - KOGART - Ház, Budapest
'Friss' a 2004-ben diplomát szerzett képző - és iparművészek kiállítása, válogatás - Keve Galéria, Rávkeve
2003      'Magyar Festészet napja' MKE, Budapest
'Magyar Festészet napja' K. Petris Galéria, Budapest
Művészeti egyetemek Összművészeti Fesztiválja - Millenáris Park, Budapest
Barcsay pályázat kiállítása - MKE, Barcsay terem, Budapest
'Színek nyelvén', egyetemi tematikus kiállítás - MKE, Budapest
2002      'ART FAIR 2002' - MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény, Budapest
'Közösjel' első magyarországi művész-opplogó tárlat - Millenium Szalon, Budapest
'A függőség napja' - Vajda Lajos Stúdió Galéria

Díjak, ösztöndíjak:
2006., 2009. NKA Alkotói támogatás
2004. KOGART Díj
2003. Barcsay Díj

Képek gyűjteményben:
KOGART gyűjtemény, Bp.
European Investment Bank, Luxembourg
Magyar Kortárs Galéria gyűjteménye, Dunaszerdahely, Szlovákia
Email: gesztelyi@yahoo.com
Tel.: + 36-20-426 73 01

Kiss Márta bemutatkozás
Kiss Márta

Eredetileg festő-restaurátornak készültem, az egyetemen eszembe se jutott, hogy egyszer festő lesz belőlem. Sokat másoltam mindenféle korú és technikájú képet, ami egyrészt technikai tudást adott a kezembe, másrészt fegyelemre, figyelemre és alázatra tanított. A diploma után fél évet Chicagóban éltem, itt merült fel először külső és belső ösztönzésekre, hogy saját képeket készítsek. Aztán egy indonéziai út után döntöttem el, hogy festő leszek. Fontos volt ez az elhatározás, mert két malomban nem őrölhettem. A restaurálás és a festés más hozzáállást kíván. Izgatott az ismeretlen út, hogy az évek alatt felhalmozott festészeti tudást arra használjam, hogy a bennem felmerülő képeknek formát tudjak adni. Az első indonéziai út után egy ösztöndíjjal visszamentem Jávára, ahol még két évet éltem, és ahol elegendő időm és alkalmam volt úgy festeni, hogy senki nem szólt bele abba, amit csinálok, s így elvonultan, saját kedvem szerint alakítgattam a képi világomat. 2007-ben jöttem haza, és bár sok volt a nehezítő körülmény, kitartottam az elképzeléseim mellett, és itthon is folytattam a festést. Azóta is töretlen lelkesedéssel dolgozom, minden évben van egy-két egyéni kiállításom, illetve csoportos kiállításokon is részt veszek.Iskolák:

2004-2005: STSI (Művészeti egyetem) Surakarta (Jáva), gamelán zene szak
1996-2001: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
Festő-restaurátor szak, Bp
1993-1996: Képző-és Iparművészeti szakközépiskola, esti tagozat, Budapest
1989-1993: Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest


Kiállítások:
Egyéni
2011: Kiállítás, Hal Köz Galéria, Debrecen
2010: Városi történetek, közös kiállítás Osgyányi Sárával, Budapest, IF kávézó
2010: …mögött, Pelikán Galéria, Székesfehérvár
2009: Történetek, Volksbank Galéria, Budapest
2009: Történetek, József Attila Múzeum, Makó
2008: Jávai mesék, Anno Mesebolt, Budapest
2008: Csend és Csevegés, Budapest, Karinthy Szalon
2007: Ezt hoztam a puttonyomban, Apropodium Galéria, Budapest
2005: kissmárta dimenzió, Retorta Galéria, Budapest
2005: Utazás a képzelet világába, kétszemélyes kiállítás I Gusti Nengah Nuratával, Jakarta,(Indonézia) One Gallery
2004: Másfél év, műterem-kiállítás, Budapest
2003: Tündérek, Trafó kávézó, Budapest


Csoportos
2011: KIM Szalon, Budapest, Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium
2011: Nyári Tárlat, Szeged, Reök
2011: Magyar Fürdőélet - válogatás a Völgyi-Skonda kortárs gyűjteményből, Budapest, Kogart Galéria, Debrecen, Modem
2011: Fű, mező, gyep, Budapest, Boltíves Galéria
2010: 9/29, Budapest, Kertész 29 Galéria
2010: XIII. Táblaképfestészeti Biennálé - Szeged, REÖK Palota
2009: Arckép, éngond, Budapest, Volksbank Galéria
2009: Völgyi Miklós kortásrs gyűjteményének tárlata, Budapest, Aulich Art Galéria
2008: A plavnai nemzetközi alkotótábor kiállítása Novi Sad
2008: IV. Kortárs Keresztény Ikonográfia Biennále, Kecskemét, Cifrapalota
2007: Kenyérgyár projekt 2007 Siófok, Kenyérgyár Galéria
2005: Solo arca vázlatokon, 2005, Gramedia, Surakarta (Indonézia)
2004: Csendélet, Pécs
1999: Sonderausstellung, (másolatok), Hamburg, Galerie Mensh


Publikáció:


2008: A Sziklavirág – Jávai mesék és legendák (19 mese, 14 színes     illusztráció), Naphegy Kiadó (mesekönyv)

         
Díjak:

2008: a IV. Kortárs Keresztény Ikonográfia Biennále zsűrijének különdíja
2004-5: az Indonéz Köztársaság ösztöndíja
2001: Köztársasági ösztöndíj


email: info@kissmarta.com
www.kissmarta.com
tel: 06703678527

Osgyányi Sára bemutatkozásOsgyányi Sára
Sárospatak 1980. márc. 21.


Tanulmányok:

1998-2004 - Magyar Képzőművészeti Egyetem - festő szak, tanár szak
Mesterek: Szabados Árpád I., II. évf., Kovács Attila III.-V. évf.
1994-1998 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola - Szobrász szak
Mesterek: Bakos Ildikó, Kubisch János

Kiállítások:

2012. márc. 8. Debrecen, Halköz Galéria "Vízválasztók"
2011. nov. 24. Budapest, Magma Galéria
2011. okt. 27. Budapest, Art Market Millenáris Műtárgy.com internetes Galéria standján
2011. okt. 11. Budapest, Hegyvidék Galéria, "Véghseő-Osgyányi családi műhely kiállítás"
2011. okt. 7. Bécs KOGART Galéria szervezésében a Qualysoft kiállítóterében
2011. szept. 16. Budapest Szent Mihály kápolna, Szakrális művészetek hete "Evezz a mélyre!"
2011. máj. 4. Budapest, KOGART Galéria „Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény ”
2011. április 5. Budapest, Boltíves Galéria "Fű, gyep, mező"
2010. nov.18. Budapest, PortfolioPoints, IF zenés kávéház ”Város-lakók"
2010. okt. 29. Budapest, Kertész29 Galéria „9/29”
2010. szept. 28. Budapest, ERICSSON Galéria „Osgyányi testvérek"
2010. szept. 23. Budapest, Galéria 12 „szakrális jelképeink”
2010. szept. 17. Budapest, Szatyor Galéria „Kombinó, kombiné és metafizika”
2010. júli.13. Budapest, Stollart Galéria „Női lélek”
2010. ápr. 1. Budapest, Huba Galéria „Védelem”
2010. febr. 18. Budapest, Galéria 12, XII. kerületi festőművészek kiállítása
2010. jan. 19. Budapest, Stollart Galéria Cinóber csoport „Városhatár-Létérzet”
2009. okt. 1. Budapest, Színhely Galéra „Megállók”
2009. szept. 25. MOST kortárs művészeti megállóhely
2009. szept. 7. Budapest, Barakk Galéria, „Sport, Képzőművészet ”
2009. aug. 9. Budapest, BoulevardésBrezsnyev Galéria „no gulash”
2009. júni. 17. Budapest, ErotikART kiállítás Holdudvar Galéria
2008. dec. 11. Karácsonyi Aukciós Kiállítás, BoulevardésBrezsnyev Galéria
2008. 2006. okt. Budapest VII. Magyar Festészet Napja Olof Palme ház
2008. júni. 18. Budapest, BoulevardésBrezsnyev Galéria szervezésében, I. Évadzáró csoportos kiállítás, Holdudvar Galéria
2008. júni. 5. Kaposvár, Festők Városa
2008. XX. Debreceni Országos Nyári Tárlat
2008. febr. Budapest, Mom park, IMMORENT
2007, 2008, 2009 okt. Budapest, Magyar Festészet Napja Mini-képek kiállítás
2007. okt. 17. Budapest, Café Vian
2007. okt. 5. Bolzano, Piccola Galleria
2009, 2007, 2004, 2005. okt. Hódmezővásárhely – Vásárhelyi Őszi Tárlat
2007. okt. 2. Budapest, Café Vian „Vian festésztei pályázat”
2007. aug. 25. Szentendre, Művészeti Malom
2007. júni. 24. Békéscsaba, Alföldi Tárlat
2007. júni. 6. Pécs, Versmegálló
2007. máj. 31. Budapest, OCTOGONART „Budapest 2”
2007. ápr. 28. Budapest, Gödör klub
2007. febr.16. Budapest, T-com Székház, „Vitorlások”
2006. aug. 6. XIX. Debreceni Országos Nyári Tárlat
2005. júl. 12. Visegrádi Művelődési ház „Festők a hegyen”
2005. ápr. 30. Salgótarján, 28. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat
2005, 2004, Budapest, Várfok Galéria, „Méreten alul II.”
2004. júl. 29. Ráckeve, „Képző és iparművészeti diploma”
2003. dec. 8. Budapest, Vers-metró kiállítás (metrószerelvényeken)
2003. nov. 29. Hatvan, Országos Portré Biennálé
2001. nov. 22. Budapest, Majori Galéria

Egyéb szakmai tevékenységek:

2010 Gerbeaud ház Adventi Kalendárium
2008, 2007 Budapest, festő szakkör Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában
2008. jún. Kézműves foglalkozás - Balatonfüredi Hal és Bor Fesztivál
2007. aug. Szentendre, Szerb Művésztelep
2007. aug. Csécs, Cecejovce "Plain Air" művésztelep
2007, 2006, 2005, 2004. aug. Visegrádi Művésztelep
2007, 2006. jún. Hajdúdorog, Zománcművészeti Alkotóhét
2006. júl. NKA művésztelep pályázat: Kecskeméti Alkotóház
2006. júl. Budafoki Zománcművészeti Alkotóhét
2006. Belváros Lipótváros Önkormányzata által meghirdetett „Fogadj örökbe egy kirakatot” pályázat
2005-2004. Budapest, Sylvester János Prot. Gimn. Rajz-vizuális nevelés tanára
2003, 2002, 2001, 2000, 1999. M.K.E. Tihanyi Művésztelep
2001. Zsennye, D.Zs.E.M. Diák Zsennyei Workshop
2001. febr. 14. Budapest, Természettudományi Múzeum - Köztes Átmenetek Interaktív Drogprevenciós Kiállítás díszletei

Tagság:

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (2004- )
Cinóber csoport (2006 -2010)
Átjárók Csoport (2012- )

Díjak:

2004. Ráckeve Város Vizuális Művészeti Díja ( MKE Diploma c. kiállításon)
1998. Kerényi Jenő díj I. helyezett
1998. Budai Rajziskola különdíja